fbpx
  • 43 53 19 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser for udvalg i Brøndby Golfklub

Generelle bestemmelser for udvalg i Brøndby Golfklub

I Brøndby Golf Klub er der etableret en række udvalg indenfor de forskellige interesseområder. Formål og opgaver for enkelte udvalg
er beskrevet under hvert udvalg.

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR SAMTLIGE UDVALG

– Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalgets medlemmer godkendes af Bestyrelsen. Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst én repræsentant.

– Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.

– Udvalget beskriver sit formål og ansvarsområde. Beskrivelsen findes i udvalgsmappen. Beskrivelsen skal godkendes af Bestyrelsen. Udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden.

– Udvalget udarbejder hvert år en plan og et budget for det kommende åres aktiviteter Udvalgenes budgetforslag skal være kassereren i hænde senest 1. november. Årsplan og budget skal godkendes af bestyrelsen.

– Når årsplan og budget er godkendt vil Bestyrelsen normalt ikke gribe ind i et udvalgs aktiviteter, når de gennemføres i overensstemmelse med planerne. Indgriben vil kun ske, hvis: o den nødvendige koordination udvalgene imellem ikke foregår o vedtagne beslutninger og planer ikke følges o forudsætningerne for planerne ændres væsentligt

– Efter udvalgsmøder udarbejdes som mininum et kort beslutningsreferat til udvalgets medlemmer, sekretariatet, Bestyrelsen samt andre “interessenter”. Det er vigtigt at sikre information, koordination og rapportering samt “historikken” for eftertiden.

– Udvalgene er selv ansvarlige for, at bestemmelser, regler og vejledninger, som det vedtager, offentliggøres for medlemmerne og andre samarbejdspartnere (sekretariat, hjemmeside, opslagstavle, mm.)

– Arbejdet i udvalgene er ulønnet.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR UDVALG

– Udvalget konstituerer sig med en formand, hvis denne ikke er udpeget af Bestyrelsen.

– Formanden indkalder til møder med mindst en uges varsel, og med angivelse af dagsorden.

– Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

– Afgørelser træffes normalt ved at udvalget drøfter sig frem til enighed. Såfremt afstemning er nødvendig træffes afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

– Der udarbejdes som minimum et kort beslutningsreferat fra møderne, referat til udvalgets medlemmer, sekretariat samt Bestyrelsen.

– Der skal udarbejdes en beskrivelse af arbejdsgange og procedurer som udvalget udarbejder og vedtager.

– I rutinesager eller i en situation, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden træffe afgørelsen alene.

Godkendt af bestyrelsen i Brøndby Golfklub.

Brøndby Golfklub, den / 2015

____________________________

Formand