Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Udvalg generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser for udvalg i Brøndby Golfklub

I Brøndby Golf Klub er der etableret en række udvalg indenfor de forskellige interesseområder. Formål og opgaver for enkelte udvalg
er beskrevet under hvert udvalg.

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR SAMTLIGE UDVALG

– Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalgets medlemmer godkendes af Bestyrelsen. Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst én repræsentant.

– Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.

– Udvalget beskriver sit formål og ansvarsområde. Beskrivelsen findes i udvalgsmappen. Beskrivelsen skal godkendes af Bestyrelsen. Udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden.

– Udvalget udarbejder hvert år en plan og et budget for det kommende åres aktiviteter Udvalgenes budgetforslag skal være kassereren i hænde senest 1. november. Årsplan og budget skal godkendes af bestyrelsen.

– Når årsplan og budget er godkendt vil Bestyrelsen normalt ikke gribe ind i et udvalgs aktiviteter, når de gennemføres i overensstemmelse med planerne. Indgriben vil kun ske, hvis: o den nødvendige koordination udvalgene imellem ikke foregår o vedtagne beslutninger og planer ikke følges o forudsætningerne for planerne ændres væsentligt

– Efter udvalgsmøder udarbejdes som mininum et kort beslutningsreferat til udvalgets medlemmer, sekretariatet, Bestyrelsen samt andre “interessenter”. Det er vigtigt at sikre information, koordination og rapportering samt “historikken” for eftertiden.

– Udvalgene er selv ansvarlige for, at bestemmelser, regler og vejledninger, som det vedtager, offentliggøres for medlemmerne og andre samarbejdspartnere (sekretariat, hjemmeside, opslagstavle, mm.)

– Arbejdet i udvalgene er ulønnet.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR UDVALG

– Udvalget konstituerer sig med en formand, hvis denne ikke er udpeget af Bestyrelsen.

– Formanden indkalder til møder med mindst en uges varsel, og med angivelse af dagsorden.

– Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

– Afgørelser træffes normalt ved at udvalget drøfter sig frem til enighed. Såfremt afstemning er nødvendig træffes afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

– Der udarbejdes som minimum et kort beslutningsreferat fra møderne, referat til udvalgets medlemmer, sekretariat samt Bestyrelsen.

– Der skal udarbejdes en beskrivelse af arbejdsgange og procedurer som udvalget udarbejder og vedtager.

– I rutinesager eller i en situation, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden træffe afgørelsen alene.

Godkendt af bestyrelsen i Brøndby Golfklub.

Brøndby Golfklub, den / 2015

____________________________

Formand

Udvalg i Broendby generelle bestemmelser Som PDF

Rul til top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk