fbpx
  • 43 53 19 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter for Brøndby Golfklub

Vedtægter senest revideret april 2016

§ 1

Stk. 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Stk. 2 Klubbens formål er:

at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens
medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold, og
hermed skabe gode muligheder for, at børn og unge kan dyrke golfsporten med
udgangspunkt i den unges interesse og engagement. Det sociale liv og
medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

at
gennemføre vedligehold og udbygning af baneanlægget med tilhørende
faciliteter, således at det til stadighed sikrer at Brøndby Golfklub kan optages
som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union.

at
indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Kommune eller andre om
brug af jordarealer fra Toftemosegård, Midlergård og Hvedegård til anlæg og
drift af golfbane, herunder indrette og drive klubaktiviteter fra Toftemosegård
med tilhørende bygninger.

Stk. 3 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts
Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2


Stk. 1
Som medlem optages personer, der opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser
samt medlemmer af DPGA, der er ansat i klubben.
Desuden kan de af klubbens medlemmer, der overgår til professionel status,
bevare deres medlemskab af klubben.

Stk. 2
Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret
til at spille på banen. Passive medlemmer har adgang til klubhus og til klubbens
arrangementer og til træningsfaciliteter.

Stk. 3
Anmodning om optagelse samt overgang fra passivt til aktivt medlem i klubben
stiles til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive
medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tids prioriteret venteliste.

§ 3


Stk. 1
Ved optagelse i klubben betaler seniormedlemmer (kategori a) og Flex
hverdagsmedlemmer (kategori b) et indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab
gennem sponsorater.

Stk. 2
Passive medlemmer som tidligere har været kategori a eller b medlemmer jf. §
5 stk. 1 kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.
Såfremt passivperioden er under 12 måneder, skal der ved genindtrædelse som
aktiv indbetales kontingent (med fradrag af passivkontingent) for hele den
passive medlemsperiode.
Er der vedtaget indbetalinger af særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.
jfr. § 8, skal disse indbetales inden genindtrædelsen som aktiv seniormedlem.

§ 4


Stk. 1
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Bestyrelsen fastsætter kriterier for opkrævning af indskud.

§ 5


Stk. 1
Som følge af DGU repræsentantskabsbeslutning af 20. marts 2010, kan
bestyrelsen til enhver tid oprette supplerende medlemskategorier, udover
nedenstående fastsatte kategorier:
a: Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år
b: Flex hverdagsmedlemmer
c: Passive medlemmer
Eventuelle begrænsninger i optagelse af medlemmer i de enkelte
medlemskategorier fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2
Satserne for kontingenter i kategori a, b og c, indskud for kategori a, b og c og
andre af generalforsamlingen vedtagne særydelser ajourføres på grundlag af
budgetterede anlægs- og driftsudgifter og vedtages af den ordinære
generalforsamling.
Kontingenter for supplerende medlemskategorier jf. stk.1 fastsættes af
bestyrelsen.

Stk. 3
Kontingenter er gældende fra 1/1 til 31/12 (kontingentperioden) og kan
opkræves kvartårligt 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 (betalingsperioden).

Stk. 4
Ved kontingentrestance ud over 1 måned kan bestyrelsen suspendere samtlige
medlemsrettigheder, der først kan genoprettes, når hele restancen er betalt.

Stk. 5
Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen ekskludere det
pågældende medlem. For genindmeldelse kræves et gebyr, hvis størrelse
fortsættes af bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter satserne for skabsleje og lignende.

§ 6


Stk. 1
Medlemskab i klubben er bindende for betalingsperioden.

Stk. 2
Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske med 2 måneders
varsel til betalingsperiodens udgang.

Stk. 3
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der
i deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for
klubben og klubbens medlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes for en periode af 3 år, men udnævnelsen kan efter
bestyrelsens vedtagelse forlænges til flere perioder.
Der kan til enhver tid højst være fem æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke
kontingent i æresmedlemsperioden Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer
kræver enstemmighed.

§ 7


Stk. 1
Ethvert aktivt medlem kan deltage i klubbens officielle turneringer indenfor de
af klubben/turneringsudvalget fastsatte turneringsbetingelser, dog under
hensyntagen til de til enhver tid fastsatte betingelser formedlemskategorier.

Stk. 2
Intet medlem, der er i restance, kan deltage i turneringer. Denne bestemmelse
gælder også for gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom
meddelelse herom foreligger.

Stk. 3
Ved spillet følges ”Rules of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf
Unions handicapsystem.

Stk.4
Bestyrelsen fastsætter de lokale regler. Ethvert medlem skal rette sig efter de
fastsatte regler for udøvelsen af spillet og ordenens opretholdelse på banen og i
klubhuset.

Stk. 5
Banen kan være lukket for medlemmer og greenfee spillere i forbindelse med
sponsorarrangementer.
Disse arrangementer afholdes normalt formiddag eller eftermiddag og
undtagelsesvis hele dagen.

Stk. 6
Overtrædelse af reglerne i § 7, stk. 2 – 4, kan af bestyrelsen straffes med
midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i
gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.
Bestyrelsens afgørelser i medfør af ovenstående kan indankes for Dansk Golf
Unions amatør- og ordensudvalg.
Eventuel anke kan dog først ske efter at bestyrelsens beslutning/afgørelse har
været behandlet på klubbens generalforsamling.

§ 8


Stk. 1
Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser højeste
myndighed i klubbens anliggender.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Brøndby Kommune inden
udgangen af marts måned.
Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel på
klubbens hjemmeside, e-mail og ved opslag i klubhuset med angivelse af
dagsorden og skal bl.a. indeholde bestyrelsens eventuelle forslag til dagsordenens
punkt 4.
Det reviderede regnskab medsendes på e-mail eller kan afhentes i klubben
senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen
5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet
i overensstemmelse med vedtægternes regler.
6) Forelæggelse af budget for det kommende år
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5 stk.1 pkt.
a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.
8) Valg af formand
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af revisor
11) Eventuelt
Generalforsamlingens pkt. 6 og 7 kan af dirigenten vælges behandlet under ét.

Stk.. 4
Medlemmer kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling.
Disse forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen og skal sammen med bestyrelsens forslag være fremlagt til
gennemsyn i klubbens kontor senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal, bortset fra de i § 14
omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende
foretages skriftlig afstemning.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som ifølge dansk
lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget
medlem, idet hvert medlem kun kan udøve stemmeret ifølge 1 fuldmagt.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens
beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 50
stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indeholde de forslag, der
ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne indkaldes af
bestyrelsen med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger efter at
bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 7
Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig trufne
beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol,
der skal underskrives af dirigenten samt formanden.

§ 9


Stk. 1
Bestyrelsen består af formanden og minimum 6, maksimum 9 generalforsamlingsvalgte
medlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at mindst halvdelen vælges i
de lige årstal og resten i de ulige årstal. Formanden er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 2
Indtræder der vakance i årets løb, vælger bestyrelsen, for så vidt den anser det
for nødvendigt, et medlem til at fungere indtil nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og er
stemmeberettiget.

Stk. 4
Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er kontingent frie i
valgperioden.

§ 10


Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter
selv sin dagsorden.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er
til stede.

Stk. 3
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 11


Stk. 1
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende
virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder evt. optagelse af lån.

Stk. 2
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et
bestyrelsesmedlem.

Stk. 3
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Stk. 4
Optagelse af lån til finansiering af baneanlæg, køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

Stk. 5
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene
klubbens formue.

§ 12


Stk. 1
Bestyrelsen kan til en hver tid nedsætte udvalg samt fastsætte disses opgaver og
kompetence og give retningslinjer for udvalgsarbejdet.
Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst én repræsentant.

§ 13

Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubbens regnskab skal revideres af en
af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 14


Stk. 1
Bestemmelser om vedtægtsændringer, klubbens opløsning, anlæg af helt ny
bane og køb og salg af fast ejendom kan kun vedtages af en generalforsamling.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3 af
de afgivne stemmer.

Stk. 2
Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret
på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer, indkalder bestyrelsen med 8 dages varsel til en ny generalforsamling,
der af holdes tidligst 8 dage og senest 30 dage efter den første generalforsamling.
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte. Om afgivelse af
fuldmagt gælder bestemmelsen i § 8 stk. 5.

Stk. 3
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, efter alle forpligtelser er
dækkede, tilfalde Brøndby Kommunes ungdomsarbejde.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

den 14. april 2016
Tage E Jensen (Formand)

Peter Falk (Dirigent)

Klubbens vedtægter i pdf format kan ses og printes ved at trykke her.