Skip to content Skip to footer

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter senest revideret april 2024

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Stk. 2 Klubbens formål er:

at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold, og hermed skabe gode muligheder for, at børn og unge kan dyrke golfsporten med udgangspunkt i den unges interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

at
 gennemføre vedligehold og udbygning af baneanlægget med tilhørende faciliteter, således at det til stadighed sikrer at Brøndby Golfklub kan optages som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union.

at
 indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Kommune eller andre om brug af jordarealer fra Toftemosegård, Midlergård og Hvedegård til anlæg og drift af golfbane, herunder indrette og drive klubaktiviteter fra Toftemosegård med tilhørende bygninger.

Stk. 3 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem optages personer, der opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser samt medlemmer af DPGA, der er ansat i klubben. Desuden kan de af klubbens medlemmer, der overgår til professionel status, bevare deres medlemskab af klubben.

Stk. 2 Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Passive medlemmer har adgang til klubhus og til klubbens arrangementer og til træningsfaciliteter.

Stk. 3 Anmodning om optagelse samt overgang fra passivt til aktivt medlem i klubben stiles til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 3 Indskud ifm. optagelse som medlem samt passive medlemmers skift af medlemskategori

Stk. 1 Ved optagelse i klubben betaler seniormedlemmer (kategori a) og Flex hverdagsmedlemmer (kategori b) et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater.

Stk. 2 Passive medlemmer som tidligere har været kategori a eller b medlemmer jf. § 5 stk. 1 kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.

Såfremt passivperioden er under 12 måneder, skal der ved genindtrædelse som aktiv indbetales kontingent (med fradrag af passivt kontingent) for hele den passive medlemsperiode.

Er der vedtaget indbetalinger af særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. jfr. § 8, skal disse indbetales inden genindtrædelsen som aktivt seniormedlem.

§ 4 Opkrævning af indskud og kontingent

Stk. 1 Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Bestyrelsen fastsætter kriterier for opkrævning af indskud.

§ 5 Kontingent og indskuds satser

Stk. 1 Som følge af DGU repræsentantskabsbeslutning af 20. marts 2010, kan bestyrelsen til enhver tid oprette supplerende medlemskategorier, udover nedenstående fastsatte kategorier:

a: Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år
b: Flex hverdagsmedlemmer
c: Passive medlemmer

Eventuelle begrænsninger i optagelse af medlemmer i de enkelte medlemskategorier fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2
 Satserne for kontingenter i kategori a, b og c, indskud for kategori a, b og c og andre af generalforsamlingen vedtagne særydelser ajourføres på grundlag af budgetterede anlægs- og driftsudgifter og vedtages af den ordinære generalforsamling.
Kontingenter for supplerende medlemskategorier jf. stk. 1 fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
 Kontingenter er gældende fra 1/1 til 31/12 (kontingentperioden) og kan opkræves kvartårligt 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 (betalingsperioden).

Stk. 4
 Ved kontingentrestance ud over 1 måned kan bestyrelsen suspendere samtlige medlemsrettigheder, der først kan genoprettes, når hele restancen er betalt.

Stk. 5
 Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. For genindmeldelse kræves et gebyr, hvis størrelse fortsættes af bestyrelsen.

Stk. 6
 Bestyrelsen fastsætter satserne for skabsleje og lignende.

§ 6 Medlemskab

Stk. 1 Medlemskab i klubben er bindende for betalingsperioden.

Stk. 2 Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske med 2 måneders varsel til betalingsperiodens udgang.

Stk. 3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der i deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for klubben og klubbens medlemmer.

Æresmedlemmer udnævnes for livstid, men udnævnelsen kan af bestyrelsen inddrages såfremt æresmedlemmet bringer Brøndby Golfklub eller golfsporten i misrøgt.

Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke kontingent i en periode på 3 år efter udnævnelsen.

Efter udløbet af den 3-årige periode genindtræder æresmedlemmet i den medlemskategori, medlemmet var i før udnævnelsen, men beholder sit æresmedlemsskab.

Bestyrelsens udnævnelse og inddragelse af æresmedlemmer kræver enstemmighed.

§ 7 Turneringer, handicap og regler

Stk. 1 Ethvert aktivt medlem kan deltage i klubbens officielle turneringer indenfor de af klubben/turneringsudvalget fastsatte turneringsbetingelser, dog under hensyntagen til de til enhver tid fastsatte betingelser for medlemskategorier.

Stk. 2 Intet medlem, der er i restance, kan deltage i turneringer. Denne bestemmelse gælder også for gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger.

Stk. 3 Ved spillet følges ”Rules of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter de lokale regler. Ethvert medlem skal rette sig efter de fastsatte regler for udøvelsen af spillet og ordenens opretholdelse på banen og i klubhuset.

Stk. 5 Banen kan være lukket for medlemmer og greenfee spillere i forbindelse med sponsorarrangementer. Disse arrangementer afholdes normalt formiddag eller eftermiddag og
undtagelsesvis hele dagen.

Stk. 6 Overtrædelse af reglerne i § 7, stk. 2 – 4, kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

Bestyrelsens afgørelser i medfør af ovenstående kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

Eventuel anke kan dog først ske efter at bestyrelsens beslutning/afgørelse har været behandlet på klubbens generalforsamling.

§ 8 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Brøndby Kommune inden udgangen af april måned. Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside, e-mail og ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden og skal bl.a. indeholde bestyrelsens eventuelle forslag til dagsordenens punkt 4.

Det reviderede regnskab medsendes på e-mail eller kan afhentes i klubben senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen
5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler
6) Forelæggelse af budget for det kommende år
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5 stk.1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.
8) Valg af formand
9) Valg af kasserer (på valg i lige årstal)
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af revisor
12) Eventuelt

Generalforsamlingens pkt. 6 og 7 kan af dirigenten vælges behandlet under ét.

Stk. 4
 Medlemmer kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling.
Disse forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal sammen med bestyrelsens forslag være fremlagt til gennemsyn i klubbens kontor senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5
 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal, bortset fra de i § 14 omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem kun kan udøve stemmeret ifølge 1 fuldmagt.

Stk. 6
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens
beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 7 Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig trufne beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten samt formanden.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af formanden, kasseren og minimum 5, maksimum 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at mindst halvdelen vælges i de lige årstal og resten i de ulige årstal. Formanden er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 2 Indtræder der vakance i årets løb blandt bestyrelsesmedlemmer, vælger bestyrelsen, for så vidt den anser det for nødvendigt, et medlem til at fungere indtil nærmest følgende generalforsamling.

I tilfælde af frafald af enten formand eller kasserer indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med dette emne på dagsordenen.

Stk. 3 Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og er stemmeberettiget.

Stk. 4 Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er kontingent frie i valgperioden.

§ 10 Bestyrelsens konstituering

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 11 Bestyrelsens rettigheder

Stk. 1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder evt. optagelse af lån.

Stk. 2 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Stk. 4 Optagelse af lån til finansiering af baneanlæg, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

Stk. 5 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 12 Nedsættelse af udvalg

Stk. 1 Bestyrelsen kan til en hver tid nedsætte udvalg samt fastsætte disses opgaver og kompetence og give retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst én repræsentant.

§ 13 Klubbens regnskabsår

Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Klubbens regnskab skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 14 Vedtægtsændringer, opløsning af klubben, anlæg af ny bane, køb og salg af fast ejendom

Stk. 1 Bestemmelser om vedtægtsændringer, klubbens opløsning, anlæg af helt ny bane og køb og salg af fast ejendom kan kun vedtages af en generalforsamling.

Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 30 dage efter den første generalforsamling.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte. Om afgivelse af fuldmagt gælder bestemmelsen i § 8 stk. 5.

Stk. 3 I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, efter alle forpligtelser er dækkede, tilfalde Brøndby Kommunes ungdomsarbejde.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. oktober 2021

Finn Ulbæk Andersen (Formand)                                                       Kai Dinesen (Dirigent)

Her finder du et link til klubbens vedtægter: