Gå til indhold Spring til sidefod

Generelle bestemmelser for udvalg i Brøndby Golfklub

Generelle bestemmelser for udvalg i Brøndby Golfklub

I Brøndby Golf Klub er der etableret en række udvalg indenfor de forskellige interesseområder. Formål og opgaver for enkelte udvalg er beskrevet under hvert udvalg.

Funktionsbeskrivelse for samtlige udvalg:

 • Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Formanden sammensætter selv udvalget. Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst én repræsentant.
 • Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for, at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.
 • Udvalget beskriver sit formål og ansvarsområde. Beskrivelsen skal findes på hjemmesiden. Beskrivelsen skal godkendes af Bestyrelsen. Udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden.
 • Udvalget udarbejder hvert år, hvis nødvendigt, en plan og et budget for det kommende års aktiviteter. Udvalgenes budgetforslag skal være kassereren i hænde senest 1. december. Budget og årsplan skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil normalt ikke gribe ind i et udvalgs aktiviteter. Indgriben vil kunne ske, hvis:

 • den nødvendige koordination udvalgene imellem ikke foregår
 • udvalgets/bestyrelsens vedtagne beslutninger og eventuelle planer ikke følges
 • forudsætningerne for eventuelle planer ændres væsentligt

Efter udvalgsmøder udarbejdes, som minimum, et kort beslutningsreferat til udvalgets medlemmer. Referatet sendes til sekretariatet. Det er vigtigt at sikre information, koordination og rapportering samt “historikken” for eftertiden.

Udvalgene er selv ansvarlige for, at bestemmelser, regler og vejledninger, som det vedtager, offentliggøres for medlemmerne og andre samarbejdspartnere (sekretariat, hjemmeside, opslagstavle, mm.)

Arbejdet i udvalgene er ulønnet.

Forslag til forretningsorden:

 • Formanden indkalder til møder med mindst en uges varsel, og med angivelse af dagsorden.
 • Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Afgørelser træffes normalt ved at udvalget drøfter sig frem til enighed. Hvis en afstemning er nødvendig, træffes afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • I rutinesager eller i en situation, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden træffe afgørelsen alene.

 Godkendt af bestyrelsen i Brøndby Golfklub den 18. november 2019

Klubben har i dag nedsat følgende udvalg:

(du finder udvalgsmedlemmerne her Kontaktfanen)

Baneserviceudvalg

Baneudvalg

Byggeudvalg

Eliteudvalg

Familieudvalg (dette ligger dog under Rekrutteringsudvalget)

Frivillige- & Aktivitetsudvalg

Juniorudvalg

Kaninudvalg

Regel- & Handicapudvalg

Rekrutteringsudvalg

Sponsorudvalg

Turneringsudvalg